Bygdeträsk

Historik

skmbt-c30010053115560-postbacken-o-elof-30-tal.jpg

Bygdeträsk är en mycket vacker kulturbygd med spår av förfädernas verk.

Under medeltiden blev många av de kustnära byarna överbefolkade och en successiv utflyttning från kusten började. Det var främst vid de större sjöarna man då slog sig ner.

Till Bygdeträsk skedde denna inflyttning troligen under 1300-talets andra hälft. Byn tros ha fått sitt namn av den förste nybyggaren. Denne kom troligtvis från Bygdeå och följde Rickleån uppåt landet. Vid Stora Bygdeträsket och Göksjön fann man fiskrika sjöar och bra jaktmarker. Nybyggaren gav träsket namn efter sin hemort.

Det förhistoriska materialet runt sjöarna utgörs framförallt av stenåldersboplatser med flintyxor, stridsklubbor och fångstgropar. Tre förhistoriska skidor från 1000 -1100 talet har hittats i området. 
I Gustav Wasas jordabok 1543 finner man 12 bönder i Bygdeträsk, Skellefteå socken och fem bönder i Bygdeträsk, Bygdeå socken.

Bygdeå Bygdeträsk heter numera Bygdsiljum. Skellefteå Bygdeträsk omfattade vid den här tiden nästan hela området kring Stora Bygdeträsket och Göksjön och upp till Villvattnet (som var Lövångers urfjällsområde).

På 1500-talet levde man på boskapsskötsel, jordbruk, fiske och jakt.
Närmaste kyrka låg i Skellefteå fram till början av 1600-talet, då Burträsks kyrka byggdes.

Under 1600- och 1700-talen inföll många nödår med förstörda skördar.
Sverige var dessutom inblandat i många krig som även drabbade Bygdeträsk med skatter och soldatutskrivningar. Trots svårigheterna utvidgades Bygdeträsk främst under 1700-talets senare del.

Storbyns gemensamma angelägenheter blev tungrodda och man bildade egna byalag i Kvarnbyn och Innansjön. Därmed fick Bygdeträsk nuvarande storlek med Bygdeträsk och Bygdeträskliden som huvudbyar. Byarna är mycket välbevarade med varierat, kuperat och öppet odlingslandskap med stor biologisk mångfald av växter som trivs på gamla betesmarker. Många väl bevarade Västerbottensgårdar och bagarstugor finns. Likaså ett stort antal rundlogar, kornbodar och lador som är typiska för en norrländsk jordbruksmiljö. Området är i dag av Riksantikvarieämbetet klassat som Riksintresse

Vi har tyvärr inga bilder från 1300-talet så här nöjer vi oss med bilder från det förra decenniet.

skmbt-c30010053115541-flygfoto-vallen-40-tal.jpg

skmbt-c30010053115542-flygfoto-allegarden-50-tal.jpg

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)